SZKOŁA POLSKA

Szkoła Polska
  przy PMK-Wiesbaden
prowadzona w ramach Parafialnego
Stowarzyszenia Chrześcijańskiego
Centrum Krzewienia Kultury,
Tradycji i Języka Polskiego
 PRO CULTURA CHRISTIANA e.V.

Zapraszamy na stronę szkoły: szkola-wiesbaden.de


 
  „A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
 iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”

                                                                                                             
Szanowni Państwo!

Powyższe motto, wypowiedziane w XVI w. przez ojca literatury polskiej Mikołaja Reja z Nagłowic, nieprzypadkowo wybraliśmy jako pierwszy głos o Szkole Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Parafii w Wiesbaden.
W czasach wszechobecnej łaciny, Mikołaj Rej chciał udowodnić i pokazać, że Polacy mają swą odrębną kulturę, tradycję i język, którym mogą się swobodnie posługiwać w piśmiennictwie.
Dziś my,  mieszkający z dala od Polski, lecz przyznający się do naszych korzeni i Ojczyzny,  chcemy i możemy również pielęgnować nasz ojczysty  język, kulturę i tradycje. Jednym z takich miejsc jest Polska Parafia w Wiesbaden oraz utworzona przy niej, w ramach Parafialnego Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego Pro Cultura Christiana e.V., Szkoła oraz Ognisko Przedszkolne.
 
Nasze cele i zadania

  • krzewienie kultury i tradycji polskich,
  • nauka języka polskiego jako ojczystego, oparta na polskim systemie edukacyjnym,
  • przekazywanie wiadomości o Polsce, jej historii, literaturze i geografii.
  • wychowywanie młodego pokolenia w duchu i zgodzie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego,
  • sławienie dobrego wizerunku Polski i Polaków za granicą  oraz pielęgnowanie partiotyzmu,
  • umacnianie poczucie więzi z Polską oraz integrowanie się w środowisku Polaków za granicą,
  • popieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim.

Jako szkoła dodatkowa w stosunku do obowiązkowych szkół niemieckich pragniemy uzupełniać i wzbogacać edukację uczniów polskich o język ojczysty i literaturę, zintegrowane z historią i geografią Polski, któremu to celowi służyć mają:

  • właściwy dobór programów nauczania gwarantujących realizację podstawy programowej MEN dla uczniów polskich uczących się za granicą na  poszczególnych etapach edukacyjnych z uwzględnieniem możliwości i  potrzeb uczniów,
  • wykorzystanie w pracy podręczników zatwierdzonych przez MEN,
  • fachowość kadry pedagogicznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje i na bieżąco doskonalącej się. 

                                                                                                    
Realizowanie tzw. „Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą” ma także pomagać dzieciom powracającym do kraju oraz ułatwić im kontynuowanie nauki w Polsce.      
Pragniemy rozbudzać i podtrzymywać w sercach dzieci i młodzieży szacunek i miłość do mowy ojczystej oraz doskonalić biegłość w posługiwaniu się  polskim językiem, biorąc przykład z Mikołaja Reja, który tworzył w „swoim języku”, a nie po łacinie jak wówczas było przyjęte.