Aktualne informacje szkolne znajdują się na stronie szkoły pod adresem: szkola-wiesbaden.de. Zapraszamy.


 

KLASA VI 

Seria: „Jutro pójdę w świat”

Autor: Hanna Dobrowolska

Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego

Zeszyt ćwiczeń "Jutro pójdę w świat"

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 

 

Klasa VI obejmuje dzieci w wieku od jedenastu do trzynastu lat, które kontynuują naukę języka polskiego i których poziom umiejętności w mówieniu, czytaniu
i pisaniu odpowiada klasie szóstej szkoły podstawowej.
Na lekcjach języka polskiego uczniowie będą rozwijać sprawność uważnego słuchania, czytania głośnego i cichego oraz umiejętność rozumienia znaczeń dosłownych i znaczeń przenośnych. Ważne będzie też zdobywanie przez uczniów świadomości, że język jest wartościowym narzędziem komunikacji, pozwalającym rozwijać umiejętność poszukiwania interesujących wiadomości. Uczniowie będą także rozwijać umiejętności poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie
na tematy poruszane na zajęciach.
                                                                                          Krystyna Maciejuk 


                     

    Nauczyciel - mgr Agnieszka Rzepka

  

 

 

 

Od 1982 roku nauczyciel języka polskiego. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu oraz studium bibliotekoznawcze we Wrocławiu. W latach 1977-1988 pracowała jako nauczyciel języka polskiego w  szkole podstawowej i średniej. Po przyjeździe do Niemiec ukończyła roczny kurs języka niemieckiego w Instytucie Gothego w Mannheim oraz roczne studia slawistyczne na Uniwersytecie w Mainz. Od roku 1994 pracuje jako nauczyciel języka polskiego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym we Frankfurcie nad Menem - filii SPK Kolonia przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii. Od roku 2008 także jako nauczyciel w SPK Kolonia a od 2009 roku w PMK Wiesbaden.
"Celem mojej pracy, zarówno w Polsce jak i w Niemczech, było i jest nauczanie języka polskiego, krzewienie kultury i tradycji polskich. Ważnym zadaniem jest również przekazanie młodym Polakom za granicą wiadomości o Polsce, jej historii i geografii a także wychowanie młodych ludzi na patriotów i wartościowych ludzi. Ludzi, którzy umieją przyznać się do swoich korzeni na obczyźnie i dumni są ze swego polskiego pochodzenia. Ucząc języka polskiego w naszej Misji Katolickiej pragnę wykorzystać wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy z młodzieżą w szkołach w Polsce i w Niemczech".

 

              Nauczyciel - mgr Krystyna Maciejuk

        Zanim zostałam nauczycielką języka polskiego,
przez 4 lata uczęszczałam do Studium Wychowania Przedszkolnego (kształcącego przyszłych nauczycieli przedszkola i klas I – III
szkoły podstawowej), a po zdaniu matury studiowałam
polonistykę (specjalność nauczycielską) na Uniwersytecie
Gdańskim, uzyskując tytuł magistra filologii polskiej.

 

        W kraju przez 11 lat wykonywałam zawód polonistki i zdobyłam stopień nauczyciela mianowanego.
        W 2002 r. rozpoczęłam pracę jako nauczycielka języka polskiego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii,
w 2003 r. w jego filii we Frankfurcie n. Menem, a w 2009 r. w Polskiej Szkole przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden.
        W tym czasie doskonaliłam się zawodowo na szkoleniach prowadzonych
przez metodyków z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie.
        Za ważne zadanie programowe uważam kształcenie uczniów w zakresie umiejętności posługiwania się językiem polskim, a także wzmocnienie procesu identyfikowania się  ich z ojczystą kulturą i tradycją przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.