KLASA V

Aktualne informacje szkolne znajdują się na stronie szkoły pod adresem: szkola-wiesbaden.de. Zapraszamy.


 

KLASA V 

Seria: "Jutro pójdę w świat" (do nowej podstawy programowej)

Autorzy:Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego 

ISBN: 9788302133015 

Zeszyt ćwiczeń 

ISBN: 9788302134777

 

Klasa V obejmuje dzieci w wieku od jedenastu do trzynastu lat, które kontynuują naukę języka polskiego i których poziom umiejętności w mówieniu, czytaniu
i pisaniu odpowiada klasie piątej szkoły podstawowej.
Na lekcjach języka polskiego uczniowie będą rozwijać sprawność uważnego słuchania, czytania głośnego i cichego oraz umiejętność rozumienia znaczeń dosłownych i prostych znaczeń przenośnych. Ważne będzie też zdobywanie przez uczniów świadomości, że język jest wartościowym narzędziem komunikacji, pozwalającym rozwijać umiejętność poszukiwania interesujących wiadomości. Uczniowie będą także rozwijać umiejętności poprawnego wypowiadania się
w mowie i piśmie na tematy poruszane na zajęciach.
                                                                                          Krystyna Maciejuk


                    Nauczyciel - mgr Krystyna Maciejuk

        Zanim zostałam nauczycielką języka polskiego,
przez 4 lata uczęszczałam do Studium Wychowania Przedszkolnego (kształcącego przyszłych nauczycieli przedszkola i klas I – III
szkoły podstawowej), a po zdaniu matury studiowałam
polonistykę (specjalność nauczycielską) na Uniwersytecie
Gdańskim, uzyskując tytuł magistra filologii polskiej.

 

        W kraju przez 11 lat wykonywałam zawód polonistki i zdobyłam stopień nauczyciela mianowanego.
        W 2002 r. rozpoczęłam pracę jako nauczycielka języka polskiego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii,
w 2003 r. w jego filii we Frankfurcie n. Menem, a w 2009 r. w Polskiej Szkole przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden.
        W tym czasie doskonaliłam się zawodowo na szkoleniach prowadzonych
przez metodyków z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie.
        Za ważne zadanie programowe uważam kształcenie uczniów w zakresie umiejętności posługiwania się językiem polskim, a także wzmocnienie procesu identyfikowania się  ich z ojczystą kulturą i tradycją przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.