KLASA III

Aktualne informacje szkolne znajdują się na stronie szkoły pod adresem: szkola-wiesbaden.de. Zapraszamy.


 

KLASA ΙΙΙ

Seria „Wesoła szkoła i przyjaciele”

Podręcznik. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 3. Części od 1 do 5

Karty pracy. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 3. Części od 1 do 5

Autorzy: Hanna Dobrowolska, Wojciech Dziabaszewski, Anna Konieczna, Marta Zdrajkowska

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

 


        

                                       TREŚCI PROGRAMOWE

Nacisk kładę na opanowanie umiejętności wypowiadania się, czytania, pisania, a także na uważne słuchanie i wykonywanie poleceń.

Rozwijam umiejętność swobodnego wypowiadania się na temat przeczytanego lub wysłuchanego tekstu oraz na tematy dowolne, opowiadania, opisywania, wygłaszania z pamięci wierszy. Doskonalę poprawność gramatyczną wypowiedzi. Uczniowie odgrywają scenki rodzajowe i inscenizacje.
Wdrażam do uważnego słuchania czytanych tekstów, by zapamiętać i jak najwierniej odtworzyć ich treść, a także słuchania  poleceń i dokładnego ich wykonywania.

Ćwiczę poprawne, płynne, wyraziste czytanie opowiadań i wierszy, czytanie ciche ze zrozumieniem treści, czytanie z podziałem na role. Wspólnie czytamy lektury, rozbudzam zainteresowania czytelnicze.
Nauka pisania polega na doskonaleniu kształtu i czytelności pisma, przepisywaniu wyrazów, zdań i krótkich tekstów, pisaniu z pamięci i ze słuchu wyrazów, zdań i krótkich tekstów, redagowaniu i zapisywaniu kilkuzdaniowej wypowiedzi, krótkich opowiadań oraz opisów.

Z ortografii ćwiczymy pisownię wyrazów z „ó” i „rz” wymiennym i niewymiennym oraz z „h”, pisanie wyrazów z końcówkami: -ów, -ówka oraz –uję, pisownię wyrazów z „ę”, „ą”, wielką literą, a także pisownię „nie” z czasownikiem i przymiotnikiem. Stosujemy przy wyliczaniu przecinek, poprawnie przenosimy części wyrazu donastępnego wiersza.
Z wiedzy o języku uczniowie poznają formy rzeczownika, czasownika oraz przymiotnik i liczebnik.

Uczniowie wyodrębniają w tekście literackim postacie, zdarzenia realistyczne i fantastyczne; odróżniają prozę od wierszy.
Systematycznie wzbogacam zasób czynnego słownictwa dzieci, wyjaśniam niezrozumiałe dla nich wyrazy i zwroty, wprowadzam przysłowia i porównania.

Na lekcjach języka polskiego kultywujemy polskie tradycje.
                                                      
                                                                                  
Krystyna Maciejuk


            
       Nauczyciel - mgr Krystyna Maciejuk

       Zanim zostałam nauczycielką języka polskiego,
przez 4 lata uczęszczałam do Studium Wychowania Przedszkolnego (kształcącego przyszłych nauczycieli przedszkola i klas I – III
szkoły podstawowej), a po zdaniu matury studiowałam
polonistykę (specjalność nauczycielską) na Uniwersytecie
Gdańskim, uzyskując tytuł magistra filologii polskiej.
         W kraju przez 11 lat wykonywałam zawód polonistki i zdobyłam stopień nauczyciela mianowanego.
        W 2002 r. rozpoczęłam pracę jako nauczycielka języka polskiego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii,
w 2003 r. w jego filii we Frankfurcie n. Menem, a w 2009 r. w Polskiej Szkole przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden.
        W tym czasie doskonaliłam się zawodowo na szkoleniach prowadzonych
przez metodyków z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie.
        Za ważne zadanie programowe uważam kształcenie uczniów w zakresie umiejętności posługiwania się językiem polskim, a także wzmocnienie procesu identyfikowania się  ich z ojczystą kulturą i tradycją przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.