KLASA II

Aktualne informacje szkolne znajdują się na stronie szkoły pod adresem: szkola-wiesbaden.de. Zapraszamy.


 

KLASA II

Elementarz XXI wieku

Podręcznik części 1- 2
Ćwiczenia zintegrowane części 1, 2, 3, 4
 
Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Beata Stępień, współpraca autorska w zakresie edukacji przyrodniczej: Joanna Winiecka - Nowak
Wydawnictwo: Nowa Era
 

 

                           TREŚCI PROGRAMOWE

Nacisk kładę na opanowanie umiejętności wypowiadania się, czytania, pisania, a także na uważne słuchanie i wykonywanie poleceń.
Rozwijam umiejętność swobodnego wypowiadania się całymi zdaniami na temat przeczytanego lub wysłuchanego tekstu oraz na tematy dowolne, wygłaszania z pamięci wierszy, a także dbam o kulturę mówienia.

Wdrażam do uważnego słuchania czytanych krótkich tekstów, by zapamiętać i jak najwierniej odtworzyć ich treść.
Z zakresu czytania ćwiczę rozpoznawanie i odczytywanie wszystkich liter alfabetu, wyróżnianie w wyrazach liter, głosek i sylab, czytanie całościowe wyrazów, płynne czytanie tekstów złożonych z krótkich zdań, ciche czytanie ze zrozumieniem, czytanie z podziałem na role; wspólnie czytamy lektury, rozbudzam zainteresowania czytelnicze.

Nauka pisania polega na doskonaleniu kształtu i czytelności pisma, przepisywaniu wyrazów i krótkich zdań, pisanie z pamięci i ze słuchu wyrazów oraz krótkich tekstów, redagowanie i zapisywanie kilkuzdaniowych opowiadań oraz swobodnych tekstów, a także zdań na dany temat.

Z ortografii ćwiczymy pisownię wyrazów z dwuznakami oraz liter oznaczających spółgłoski miękkie, pisanie wyrazów z „ę” i „ą”, pisownię wyrazów z „ó”, „rz” wymiennym i niewymiennym oraz z „h”, pisownię wielką literą.

Z wiedzy o języku uczniowie poznają spółgłoski i samogłoski; rzeczowniki i czasowniki.

Na zajęciach przybliżam wiedzę o literaturze. Uczniowie wyodrębniają w tekście literackim postacie, zdarzenia, miejsce i czas akcji; rozpoznają w wierszu zwrotki i rymy; odgrywają scenki dramowe i inscenizacje.
Systematycznie wzbogacam czynne słownictwo dzieci, wyjaśniam niezrozumiałe dla nich wyrazy i zwroty związane z ćwiczeniami w mówieniu, pisaniu i czytaniu.
Na lekcjach języka polskiego kultywujemy polskie tradycje. 

Krystyna Maciejuk  


                   
       Nauczyciel - mgr Krystyna Maciejuk

       Zanim zostałam nauczycielką języka polskiego,
przez 4 lata uczęszczałam do Studium Wychowania Przedszkolnego (kształcącego przyszłych nauczycieli przedszkola i klas I – III
szkoły podstawowej), a po zdaniu matury studiowałam
polonistykę (specjalność nauczycielską) na Uniwersytecie
Gdańskim, uzyskując tytuł magistra filologii polskiej.
         W kraju przez 11 lat wykonywałam zawód polonistki i zdobyłam stopień nauczyciela mianowanego.
        W 2002 r. rozpoczęłam pracę jako nauczycielka języka polskiego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii,
w 2003 r. w jego filii we Frankfurcie n. Menem, a w 2009 r. w Polskiej Szkole przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden.
        W tym czasie doskonaliłam się zawodowo na szkoleniach prowadzonych
przez metodyków z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie.
        Za ważne zadanie programowe uważam kształcenie uczniów w zakresie umiejętności posługiwania się językiem polskim, a także wzmocnienie procesu identyfikowania się  ich z ojczystą kulturą i tradycją przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.