REGULAMIN


REGULAMIN
SZKOŁY POLSKIEJ
PRZY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W WIESBADEN

 ***********************************************************************************************************

Szkoła Polska jest instytucją katolicką, powołaną do życia przez Stowarzyszenie Pro Cultura Christiana e.V. i działającą przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden - kościół Heilige Familie. Szkoła prowadzona jest w duchu tradycji chrześcijańskich oraz zasad wychowania katolickiego.
Każdy uczeń oraz rodzice ucznia, który wchodzi do wspólnoty szkolnej, zobowiązują się do przestrzegania zasad i norm tutaj przyjętych.

ORGANIZACJA SZKOŁY

Nabór uczniów i rezygnacja z nauki

Uczniami Szkoły mogą być dzieci w wieku od 6 do 16 lat.
Zapisanie dziecka do szkoły jest równoznaczne z akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno – wychowawczego oraz regulaminu szkoły.
Rodzice uczniów wypełniają formularz zgłoszeniowy, formularz odbioru dziecka ze szkoły, podpisują zobowiązanie przestrzegania regulaminu szkoły oraz wzrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w bazie danych Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego Pro Cultura Christiana e.V. przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden oraz Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden (zał. 1).

Oświadczenie o rezygnacji z nauki i wypisaniu dziecka ze szkoły musi być wyrażone na piśmie i doręczone na co najmniej 30 dni przed końcem bieżącego semestru.
Obowiązek opłaty czesnego wygasa z końcem semestru, w którym nastąpiło wypisanie ze szkoły.

Zajęcia szkolne

Rok szkolny pokrywa się każdorazowo z terminami zajęć szkolnych obowiązujących w Hesji.
Zajęcia szkolne obywają się w godzinach popołudniowych wg ustalonego planu lekcji,  podanego do wiadomości uczniów i rodziców na początku każdego semestru.
Godzina lekcyjna trwa 45 min. Po każdej godzinie lekcyjnej jest 10 minut przerwy.
Terminy i czas trwania zajęć mogą ulec zmianie.
Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren zajęć lekcyjnych.
Do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.
Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z lekcji

Nieobecność (spóźnienie) ucznia na zajęciach wymaga telefonicznego usprawiedliwienia ze strony rodziców / nr telefonu 0611 3417788.
W wyjątkowych sytuacjach rodzice mogą telefonicznie zwolnić ucznia z zajęć a w przypadku niemożliwości osobiostego odebrtania po lekcjach powinni pisemnie wskazać osobę uprawnioną (imię, nazwisko, adres).
W przypadku stwierdzenia u ucznia podczas zajęć nagłej dolegliwości (choroby), nauczyciel ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, którzy zdecydują o dalszych działaniach.
Każde samowolne opuszczenie przez ucznia terenu szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych będzie traktowane jako ucieczka ze szkoły.

Opłaty (czesne)

Wysokość opłat (czesne) ustalana jest przez zarząd stowarzyszenia przed rozpoczęciem roku szkolnego i podawana do wiadomości na pierwszym powakacyjnym spotkaniu rodziców.
Opłata czesnego przypada  za 12 miesięcy w roku (zał. 2).
W szczególnych przypadkach losowych należność z tytułu czesnego może być czasowo zawieszona. Wniosek o ewentualne zwolnienie z opłat należy składać do przewodniczącego zarządu stowarzyszenia.

UCZNIOWIE  -  prawa i obowiązki

Każdy uczeń ma prawo do:

 1. poszanowania własnej godności osobistej, dobrego imienia oraz do kulturalnego traktowania ze strony innych,
 2. podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
 3. obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny swego stanu wiedzy, umiejętności i zachowania, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i zgodnie z kryteriami oceniania podanymi przez nauczycieli,
 4. opieki pedagogicznej, dydaktycznej i duszpasterskiej,
 5. indywidualnych rozmów z nauczycielami oraz z proboszczem o każdej sytuacji szkolnej i pozaszkolnej,
 6. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych,
 7. reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach i innych imprezach pozaszkolnych zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
 8. korzystania za zgodą nauczyciela i w jego obecności ze sprzętu szkolnego oraz wszelkich pomieszczeń szkolnych,
 9. wybierania przedstawicieli samorządu klasowego i szkolnego (jeśli samorząd został powołany),
 10. odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych, ferii świątecznych, zimowych i letnich,
 11. uczestniczenia w wyjazdach i wycieczkach szkolnych,
 12. wyrażania opinii o szkole, bez godzenia w godność osobistą,
 13. odwołania się do proboszcza lub zarządu stowarzyszenia Pro Cultura Christiana od oceny lub decyzji nauczyciela.

Każdy uczeń jest zobowiązany do:

 1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych oraz we wszystkich zajęciach, uroczystościach i imprezach szkolnych, aktywny udział w  w/w zajęciach może mieć wpływ na oceny. Przy więcej niż 50% nieobecności na zajęciach uczeń jest nieklasyfikowany (nie ma wystawionej oceny z przedmiotu, tym samym nie otrzymuje zaświadczenia o ocenie do szkoły niemieckiej),
 2. punktualnego przychodzenia na wszelkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
 3. przygotowywania się do zajęć lekcyjnych,
 4. dbania o dobre imię szkoły i godnego jej reprezentowania na zewnątrz,
 5. szanowania godności osobistej, praw i wolności innych osób,
 6. zapoznania się z regulaminem szkolnym i przestrzegania zawartych tam zasad,
 7. dbania o porządek i czystość w budynku i na terenie szkolnym troszczenia się o ład i porządek w szkole, o estetykę pomieszczeń szkolnych oraz szanowania mienia szkolnego jako dobra wspólnego.

Wszystkich uczniów obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, posiadania, dystrybucji i spożywania narkotyków oraz innych substancji odurzających, tak w szkole, jak i poza nią. Złamanie tego zakazu skutkuje natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem ze szkoły.

NAUCZYCIELE

Obowiązkiem nauczycieli jest przekazywanie materiału dydaktycznego w sposób odpowiedni do poziomu uczniów i ich zdolności percepcyjnych oraz otaczanie uczniów opieką i nadzorem na terenie szkoły, traktowanie ucznów życzliwie, godnie i uprzejme oraz slużenie uczniom radą i pomocą.

RODZICE

Rodzice zobowiązani są do:

 1. punktualnego i regularnego przyprowadzania dziecka do szkoły oraz odbierania po zajęciach, ewntualnie pisemnego upoważnienia innej osoby dorosłej do odbioru dziecka,
 2. uczestniczenia w zebraniach szkolnych,
 3. terminowego dokonywania opłat szkolnych (czesne),
 4. pisemnego usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień dziecka,
 5. terminowego powiadomienia o wypisaniu dziecka ze szkoły,
 6. niezwłocznego naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych na terenie szkoły przez ich małoletnie dzieci.

Ponadto, rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci w budynku szkolnym do momentu rozpoczęcia pierwszej lekcji.


Załącznik nr 1.   

ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW


.........................................................................................

imię i nazwisko dzieckaI. Przywożenie i odbiór dzieci ze szkoły
Zobowiazuję się przyprowadzać dziecko do szkoły i osobiście odebrać je po zakończeniu zajęć szkolnych. W razie niedyspozycji zobowiązuję się upoważnić do odbioru dziecka na piśmie inną osobę dorosłą (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu).
Jestem świadom, że do momentu rozpoczęcia pierwszej lekcji ponoszę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w budynku szkolnym.
Poniżej podaję  numer telefonu, pod którym będę osiągalny/a podczas trwania zajęć w szkole.

Tel.:       ………………………………………………………

E-mail:  ……………………………………………………….

II. Przestrzeganie Regulaminu szkoły
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem szkoły i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Ponadto zobowiazuję się zapoznać moje dziecko z regulaminem szkoły.

III. Opłaty (czesne)
Zobowiazuję się do regularnego uiszczania opłat za szkołę w terminie przewidzianym przez zarząd stowarzyszenia Pro Cultura Christiana e.V.
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję,  że:

 • ubezpieczeniem w czasie zajęć szkolnych objęte są wyłącznie dzieci, których rodzice opłacili w terminie czesne,
 • szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dzieci nieubezpieczone,
 • nieuiszczenie czesnego w terminie skutkuje niedopuszczeniem dziecka do zajęć szkolnych.

IV. Dane osobowe
Dane osobowe będą przechowywane w bazie Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego Pro Cultura Christiana e.V. przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden oraz Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden.


Wiesbaden, ……....…………                         ……………………………………………

                      data                                               czytelny podpisZałącznik nr 2.

 
Czesne na rok szkolny 2017/18

Opłata semestralna:

 • za pierwsze dziecko 100 €
 • za drugie                       70 €
 • każde następne          bez opłat 

Opłatę należy przelać w ciagu 30 dni od rozpoczęcia semestru na następujące konto:

Pax Bank eG
BIC: GENODED1PAX
IBAN: DE94 3706 0193 4009 2200 84

Verwendungszweck:  szkoła - semestr ( I lub II),  nazwisko i imię dziecka