REGULAMIN

 

                                                REGULAMIN                  
   SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
   PRZY POLSKIEJ PARAFII W WIESBADEN

 

 *********************************************************************************************************************************

Przedszkole działające przy Szkole Języka i Kultury Polskiej jest instytucją katolicką, powołaną do życia przez Stowarzyszenie Pro Cultura Christiana e.V. i działającą przy Polskiej Parafii w Wiesbaden – kościół Heilige Familie. Przedszkole prowadzone jest w duchu tradycji chrześcijańskich oraz zasad wychowania katolickiego.
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązują się do przestrzegania zasad i norm tutaj przyjętych.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

Nabór - rezygnacja

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 4 do 6 lat.
Zapisanie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z akceptacją obowiązującego w nim regulaminu.
Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy, formularz odbioru dziecka z przedszkola, podpisują zobowiązanie przestrzegania regulaminu oraz wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w bazie danych Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego Pro Cultura Christiana e.V. przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden oraz Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden (zał. 1).

Oświadczenie o wypisaniu dziecka z przedszkola musi być wyrażone na piśmie i doręczone na co najmniej 30 dni przed końcem bieżącego semestru.
Obowiązek opłaty czesnego wygasa z końcem semestru, w którym nastąpiło wypisanie z przedszkola.

Zajęcia

Rok szkolny pokrywa się każdorazowo z terminami zajęć szkolnych obowiązujących w Hesji.
Zajęcia obywają się w godzinach popołudniowych wg ustalonego planu,  podanego do wiadomości rodziców.
Zajęcia nie przekraczają dwóch godzin tygodniowo.
Terminy i czas trwania zajęć mogą ulec zmianie.
Przedszkolaki nie mogą samowolnie wychodzić poza teren przedszkola.
Do przedszkola nie wolno przyprowadzać zwierząt.
Dzieci nie powinny przynosić do przedszkola przedmiotów wartościowych.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania dziecka z przedszkola

Nieobecność (spóźnienie) dziecka na zajęciach wymaga telefonicznego usprawiedliwienia ze strony rodziców / nr telefonu 0611 3417788.
W wyjątkowych sytuacjach rodzice mogą telefonicznie zwolnić dziecko z zajęć a w przypadku niemożliwości osobiostego odebrtania po zajęciach powinni pisemnie wskazać osobę uprawnioną (imię, nazwisko, adres).
W przypadku stwierdzenia u dziecka podczas zajęć nagłej dolegliwości (choroby), wychowawca ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, którzy zdecydują o dalszych działaniach.

Opłaty (czesne)

Wysokość opłat (czesne) ustalana jest przez zarząd stowarzyszenia przed rozpoczęciem roku szkolnego i podawana do wiadomości na pierwszym powakacyjnym spotkaniu rodziców.
Opłata czesnego przypada  za 12 miesięcy w roku (zał. 2).
W szczególnych przypadkach losowych należność z tytułu czesnego może być czasowo zawieszona. Wniosek o ewentualne zwolnienie z opłat należy składać do przewodniczącego zarządu stowarzyszenia.

WYCHOWAWCY

Obowiązkiem wychowawcy jest prowadzenie zajęć z dziećmi w sposób odpowiedni do ich wieku, poziomu i zdolności percepcyjnych oraz bezstresowo.
Obowiązkiem wychowawcy jest otaczanie dzieci opieką i troskliwym nadzorem, traktowanie ich życzliwie, godnie, serdecznie i uprzejme oraz slużenie im wszelką pomocą.
Wychowawca jest odpowiedzialny za to, by żadne dziecko nie opuściło samowolnie terenu przedszkola.
 
RODZICE

Rodzice zobowiązani są do:

 1. punktualnego i regularnego przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz odbierania po zajęciach, ewentualnie pisemnego upoważnienia innej osoby dorosłej do odbioru dziecka,
 2. uczestniczenia w zebraniach rodziców,
 3. terminowego dokonywania opłat za przedszkole (czesne),
 4. terminowego powiadomienia o wypisaniu dziecka z przedszkola,
 5. niezwłocznego naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych na terenie przedszkola przez dziecko.
   

Ponadto, rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci w budynku przedszkola do momentu rozpoczęcia zajęć.


 

Załącznik nr 1.   

ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW


.........................................................................................

imię i nazwisko dziecka


I. Przywożenie i odbiór dzieci z przedszkola

Zobowiazuję się przyprowadzać dziecko do przedszkola i osobiście odebrać je po zakończeniu zajęć szkolnych. W razie niedyspozycji zobowiązuję się upoważnić do odbioru dziecka na piśmie inną osobę dorosłą (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu).
Jestem świadom, że do momentu rozpoczęcia pierwszej lekcji ponoszę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w budynku szkolnym.
Poniżej podaję  numer telefonu, pod którym będę osiągalny/a podczas trwania zajęć w szkole.

Tel.:       ………………………………………………………

E-mail:  ……………………………………………………….

II. Przestrzeganie Regulaminu przedszkola

Oświadczam, że zapoznałem/am sie z regulaminem przedszkola i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

III. Opłaty (czesne)


Zobowiazuję się do regularnego uiszczania opłat za szkołę w terminie przewidzianym przez zarząd stowarzyszenia Pro Cultura Christiana e.V.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję,  że:

 • ubezpieczeniem w czasie zajęć objęte są wyłącznie dzieci, których rodzice opłacili w terminie czesne,
 • nie ponosimy odpowiedzialności za dzieci nieubezpieczone,
 • nieuiszczenie czesnego w terminie skutkuje niedopuszczeniem dziecka do zajęć.

 

IV. Dane osobowe


Dane osobowe będą przechowywane w bazie Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego Pro Cultura Christiana e.V. przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden oraz Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden.Wiesbaden, ……....…………                         ……………………………………………

                      data                                               czytelny podpis Załącznik nr 2.

 
Czesne na rok szkolny 2017/18

Opłata semestralna:

 • za pierwsze dziecko 100 €
 • za drugie                       70 €
 • każde następne          bez opłat 

Opłatę należy przelać w ciagu 30 dni od rozpoczęcia semestru na następujące konto:

Pax Bank eG
BIC: GENODED1PAX
IBAN: DE94 3706 0193 4009 2200 84

Verwendungszweck:  przedszkole - semestr ( I lub II),  nazwisko i imię dziecka