MINISTRANCI

 

Kilka razy w roku nasi ministranci biorą udział w "niedzielach ministranckich", podczas których ćwiczą się w posłudze przy ołtarzu, biorą udział w grach i zabawach, mają wspólny posiłek i uczesnitczą w projekcji filmu. Na spotkania są róznież zaproszeni lektorzy, szafarze oraz kandydaci. Każda grupa z tych spotkań wynosi nową wiedzę praktyczną, a wszyscy poznają się oraz tworzą ściślej grupę sług ołtarza naszej PMK.

Ministrant, kojarzony jest zwykle z młodym chłopcem, krzątającym się wokół ołtarza w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów. Jednak obok tych najmłodszych są także i starsi młodzieńcy oraz panowie. Pełnią oni rozmaite posługi w czasie liturgii: są ministrantami, lektorami, kantorami. 
Powołanie ministranckie jest specyficznym powołaniem do służby przy ołtarzu Chrystusa. Nie każdy jest do tej służby wezwany i nie każdy to wezwanie przyjmuje. Jest przecież wielu rówieśników, którzy nie są ministrantami.
Przeżywając liturgię, ministrant uczy się przeżywać całe swoje życie jako uwielbienie Pana Boga i uświęcenie siebie jako chrześcijanina. Zawsze, niezależnie od miejsca i środowiska w którym się znajduje, nie przestaje być ministrantem tj. człowiekiem bliższym Panu Bogu.

W codzienności ministrant stara się postępować według reguł, które nazywamy "Zasadami Ministranta":

  • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swym charakterem.
  • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  • Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  • Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Ministranckie pozdrowienie to: Króluj nam Chryste!
A odpowiedź na nie: Zawsze i wszędzie.


 

 


Obrzędy mszy świętej

 

OBRZĘDY WSTĘPNE

 

WEJŚCIE

K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.

K. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu
     Świętym niech będą z wami wszystkimi.
W. I z duchem twoim.

K. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem
     złożyć Najświętszą Ofiarę.
W. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo
      zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja
      bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich
     Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
K. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi
     nas do życia wiecznego.
W. Amen.


Kyrie

K. Panie, zmiłuj się nad nami.
K. Chryste, zmiłuj się nad nami.
K. Panie, zmiłuj się nad nami.

        

W. Panie, zmiłuj się nad nami.
W.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
W.
Panie, zmiłuj się nad nami.


Gloria

Chwała na wyskokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu
nieba, Boże, Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu
Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz
grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata,
przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się
nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty Tylko Tyś jest Panem.
Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga
Ojca.
Amen.

KOLEKTA


LITURGIA SŁOWA

PIERWSZE CZYTANIE - PSALM

DRUGIE CZYTANIE - ALLELUJA

EWANGELIA

K. Pan z wami.
W.
I z duchem twoim.
K.
Słowa Ewangelii według...
W.
Chwała Tobie, Panie.

K.
Oto słowo Pańskie.
W.
Chwała Tobie, Chryste


HOMILIA
 
CREDO

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i
ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego
Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca
jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze
Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie
stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On
to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za
sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się
człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem
został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak
oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I
powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu
Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie
odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w
jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden
chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.

MODLITWA POWSZECHNA

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej
hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk
ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.

W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej
hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i
pracy rąk ludzkich; Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas
napojem duchowym.

W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec
wszechmogący.

W. Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego
imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

Amen.

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.

 

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA II

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy
Tobie, Ojcze święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie
przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam
zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem
za sprawą Ducha Świętego i narodził się z Dziewicy. On spełniając
Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce
na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc Zmartwychwstania.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi głosimy Twoją chwałę,
razem z nimi wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i
ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który
idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źrodło wszelkiej świętości. Uświęć
te dary mocą Twojego Ducha aby stały się dla nas Ciałem + i Krwią
naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na
mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim
uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie
składając, podał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA,
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJą PAMIąTKĘ.

K. Oto wielka tajemnica wiary.
W.
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy
      Twego przyjścia w chwale.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy
Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia i dziękujemy, że nas
wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie
błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących
Ciało i Krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud
Twój wzrastał w miłości razem z naszym Papieżem N., naszym Biskupem
N. oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy
zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w
twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej
światłości. Prosimy Cię, zmiłyj się nad nami wszystkimi i daj nam
udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją,
ze świętymi Apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków
podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego
Syna, Jezusa Chrystusa.

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze
wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała,
przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.

 

OBRZĘDY KOMUNII

 

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:

PATER NOSTER

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź
Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze
winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na
pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem.
Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i
bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia
naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

W. Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam
zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy
nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą
napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

K. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
W. I z duchem twoim.

AGNUS DEI

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

K. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na
     Jego ucztę.
W. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie
      uzdrowiona dusza moja.

K. Ciało Chrystusa.
W. Amen.

MODLITWA PO KOMUNII

 

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

 

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.