4 lipca 2009 - PRO CULTURA CHRISTIANA

Tak właśnie brzmi nazwa naszego, Parafialnego Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Wiesbaden. Jesteśmy jednym z 25 podobnych Stowarzyszeń zarejestrowanych przy polskich parafiach na terenie Niemiec. Nasze Stowarzyszenie ukonstytuowało się podczas zebrania 11 członków założycieli 4 lipca 2009r., kiedy to zatwierdzono Statut, wyznaczono zadania i cele Stowarzyszenia oraz wybrany został pierwszy Zarząd w skład którego wchodzą: ks. proboszcz Adam Prorok - przewodniczący, p. mecenas Anna Klimowicz-Pakula - vice przewodnicząca, p. Maria Rygus-Pacholski - sekretarz, p. Jacek Kuchajewicz - skarbnik, p. Przamysław Niescior - członek Zarządu. Zarejestrowane w Sądzie Grodzkim oraz Urzędzie Finansowym uzyskując status e. V. (eigetragener Verein) wpisane zostanie w rejestr Stowarzyszeń użyteczności publicznej i działać będzie w ramach oraz pod auspicjami nadrzędnej, ogólno niemieckiej instytucji którą jest: Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. z siedzibą w Herdorf-Dermbach (Haus Concordia). Podstawowymi celami Stowarzyszenia naczelnego, jak również Stowarzyszeń parafialnych jest m.in.: prowadzenie i popieranie nauki języka polskiego, krzewienie kultury i tradycji polskich w Niemczech; wychowanie młodego pokolenia w duchu i w zgodzie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego; popieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim. Specyfiką działalności takich ośrodków kulturalno-oświatowych jest ich uzupełniający charakter w stosunku do szkół niemieckich do których uczęszczają wszystkie dzieci.

Wstecz